Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia

23 d'abril de 2017

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 25 d’abril de 2017, a les 19.30 hores a la seu del CAMPUS MOTOR ANOIA, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Despatx de Presidència

3.- Decrets de Presidència

4.- Aprovació de la declaració BCIL de Cal Camil de diaris de St. Martí de Tous

5.- Aprovació de la declaració BCIL del Molí d’Albarells i de l’església de Sta. Maria del Camí

6.- Aprovació de les bases d’ajuts individuals de desplaçament 2017/18

7.- Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis SIAD 2017

8.- Aprovació de la declaració de compatibilitat del treballador Sr. Jordi Ferret

9.- Aprovació de la declaració de compatibilitat del treballador Sr. Josep Ma Carpi

10.- Aprovació del conveni entre el departament de Cultura de la Generalitat i el CC Anoia per la gestió de la Casa de Cultura

11.- Aprovació de l’adhesió al nou contracte de subministrament elèctric de l’ACM

12.- Aprovació del conveni entre Diputació de Barcelona i el CC Anoia relatiu al servei SIDH (deutes habitatge) i SAC (atenció ciutadana) per a l’any 2017

13.- Ratificació de l’acord de JGL de 13.06.2016 relatiu al Pla Zonal de Diputació de Barcelona

14.- Moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral e integrador

15.- Moció del Consell de la Gent Gran

16.- Precs i Preguntes

 

 

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Last modified: 9 de febrer de 2018