Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària del Consell Comarcal Anoia. 30 de gener de 2024

25 de gener de 2024

Reunió ordinària del Ple d'aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 30 de gener de 2024, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d'acord amb allò que disposa l'art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Despatx de Presidència.

3.- Ratificació decret 05042023 de data 21 de desembre de 2023

4.- Ratificació decret 05252023 de data 28 de desembre de 2023

5.- Decrets de Presidència

6.- Proposta d'acord aprovació sol·licitud compatibilitat personal enginyer tècnic industrial

7.- Proposta d'acord aprovació conveni Agència Habitatge Programa mediació borsa lloguer social 2024

8.- Proposta d'acord aprovació pròrroga 2024 Pla Comarcal d'Igualtat

9.- Proposta d'acord aprovació Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal de l'Anoia

10.- Proposta d'acord aprovació Codi de conducte del Consell Comarcal de l'Anoia

11.- Proposta d'acord aprovació Contracte Programa DIBA Turisme 2024

12.- Proposta d'acord aprovació Pla Accions Turisme 2024

13.- Precs i preguntes

Last modified: 6 de febrer de 2024