Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària extraordinària Consell Comarcal Anoia. 11 de juliol de 2023

4 de juliol de 2023

Reunió extraordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 11 de juliol de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, Plaça Sant Miquel, num. 5 d’Igualada d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:
Únic.- Aprovació acta sessió anterior

Last modified: 21 de febrer de 2024