Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Extraordinària Consell Comarcal Anoia. 3 d’octubre de 2023

28 de setembre de 2023

Reunió extraordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 3
d’octubre de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia
d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF


ORDRE DEL DIA:
1.- Ratificació del Decret de Presidència núm. 0347/2023 de 21 de setembre de
2023.2.- Proposta d’acord aprovació del Compte General 2022.
3.- Proposta d’acord aprovació modificació de crèdit núm. 07/2023.
4.- Proposta d’acord aprovació conveni joventut amb els Hostalets de Pierola
5.- Proposta d’acord aprovació annex 4 conveni recollida selectiva amb Piera.
6.- Proposta d’acord aprovació Conveni Anoia Activa amb l’ajuntament d’Igualada”

Last modified: 22 de febrer de 2024