Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària extraordinària Consell Comarcal Anoia. 31 de juliol de 2023

25 de juliol de 2023

Reunió extraordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 31 de juliol de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

Ordre del dia:

1.- Moció de constitució dels grups polítics comarcals i nomenament de portaveus. 2.- Exp 08062023 Proposta Ple establiment del règim de les sessions del ple.

3.- Exp 08062023 Proposta Ple creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 4.- Coneixement de les resolucions de presidència en matèria de:

  • Nomenament de membres i delegacions a la Junta de Govern Local.
  • Nomenament del Vicepresidents
  • Nomenament membres Consell de Presidència

5.- Exp 08062023 Proposta Ple establiment de retribucions i assignacions dels consellers.

6.- Exp 08062023 Proposta Ple establiment de les indemnitzacions a Grups polítics comarcals.

7.- Exp 08062023 Proposta Ple nomenament de representants de la corporació en entitats, institucions i organismes.

8.- Exp 07072023 Proposta Ple aprovació modificació estatuts Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Last modified: 22 de febrer de 2024