Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària extraordinària Consell Comarcal de l’Anoia. 14 de juliol de 2023

10 de juliol de 2023

Reunió extraordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 14 de juliol de 2023, a les 12 hores en format presencial a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, Plaça Sant Miquel, num. 5 d’Igualada d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:

ÚNIC.- Constitució del Consell Comarcal de l’Anoia i elecció de President/a.

Last modified: 23 de febrer de 2024