Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal aprova un pla per estendre la igualtat a tots els àmbits de l’Anoia

6 de març de 2017

El Consell Comarcal de l'Anoia va aprovar a la seva darrera sessió plenària el Pla d’Igualtat comarcal de la Comarca de l’Anoia, una eina que pretén introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions comarcals i municipals.

El document, que ha de tenir vigència fins l'any 2021, té com a objectiu definir i orientar les actuacions i les polítiques d’intervenció del Consell Comarcal de l’Anoia en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

El Pla comarcal d'Igualtat també suposa un nou marc de referència per facilitar als ajuntaments de l’Anoia l'aplicació de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Alhora, la iniciativa del Consell Comarcal vol aconseguir que els diferents ajuntaments es comprometin -dins de les seves competències- a aplicar la perspectiva de gènere i d’igualtat d’oportunitats a l'acció municipal.

El document analitza el marc teòric i legal de la igualtat de gènere i analitza les dades sociodemogràfiques de la comarca. Entre les moltes conclusions s’hi aprecia un major nivell de formació entre les dones joves que no es veu reflectit en el mercat laboral, un índex dependència major a la mitjana de les comarques de Barcelona i una majoria de llars monomarentals que afecten a les possibilitats d’ocupabilitat de les dones i que reverteixen en la necessitat d’ampliar les serveis públics de suport a la conciliació.

 El Pla s'estructura en sis eixos diferents, que inclouen una diagnosi, l’inventari dels recursos existents i una sèrie de propostes d'acció. Els eixos són Promoció de les polítiques d'igualtat de gènere a l'Anoia; Temps laboral, personal i familiar: conciliació i corresponsabilitat; Participació, visibilitat i apoderament; Violència contra les dones; Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària i Drets i qualitat de vida.

Les accions que es proposen per assolir els objectius de cada eix configuren un Pla d'Igualtat transversal, que pretén incidir des d'àmbits com l'educació, el mercat laboral o la vida quotidiana. Entre les mesures proposades hi ha crèdits temàtics a l'ensenyament secundari, l'impuls d'iniciatives com els bancs del temps, el suport a la inserció laboral de dones en risc d’exclusió o l’assessorament per a dones emprenedores. 

Protocol comarcal per a l’abordatge de l’assetjament sexual o per raó de sexe en l'entorn laboral del Consell Comarcal de l’Anoia

El Consell Comarcal va donar llum verda, al mateix ple, al nou protocol per a l'abordatge de l'assetjament sexual o per raó de sexe en l’entorn laboral. Segons es va exposar, aquesta és la manifestació més patent de la desigualtat real que encara hi ha a la nostra societat i la prevenció i la intervenció en els estadis més inicials d’aquestes situacions a l’interior de la pròpia empresa en són les eines més eficaces

La prevenció de riscos laborals mitjançant l’avaluació de riscos i la planificació d’actuacions preventives, la definició del Pla de prevenció, i la integració d’aquest dins la gestió quotidiana del Consell Comarcal, es plantegen ara també amb la finalitat de protegir eficaçment al personal enfront l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

L'objectiu d'aquest protocol és facilitar informació sobre l’assetjament i la violència per raó de sexe en l'entorn de treball, com prevenir-lo, i com articular vies efectives de protecció i resposta en el marc de l’empresa d'unes conductes negatives que poden malmetre el clima laboral i, sobretot, la salut física i mental de les persones treballadores.

Last modified: 5 de febrer de 2018