Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia sol·licita l’adhesió a un conveni per afavorir el destí de recursos municipals per pal·liar la pobresa energètica

6 d'octubre de 2016

El conveni l'han subscrit l'Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball i les associacions municipalistes.
El Consell Comarcal de l'Anoia ha sol·licitat l'adhesió al Conveni marc de col·laboració amb entitats locals relacionades amb actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social, subscrit d'una banda per l'Agència Catalana del Consum (ACC) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i de l'altra per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

L'objectiu del conveni és orientar els vincles i les obligacions per a l'Agència Catalana del Consum i les entitats que s'hi adhereixin, per tal d'afavorir el destí de recursos econòmics a pal·liar la pobresa energètica i de gestionar per als ens locals adherits una aportació finalista, procedent de l'ACC.

Aquesta aportació va destinada al reemborsament de la despesa efectuada pels ens locals durant l'any 2015 i, al pagament del deute pendent de l’any 2015 de les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial, per a la cancel·lació del deute de subministraments de serveis bàsics, que abonin els ens locals abans del 10 d’octubre del 2016.

El 5 d’agost de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, electricitat i gas per manca de pagament.

L'import màxim a atorgar per l'Agència Catalana del Consum està fixat en 300.000 € per Consells Comarcals i per municipis de més de 20.000 habitants, llevat que la suma total de sol·licituds superi la dotació pressupostària inicial fixada en el conveni.

Last modified: 5 de febrer de 2018