Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia augmenta prop d’un 9% la despesa en serveis socials

16 de gener de 2018

El ple de l’ens comarcal aprova uns pressupostos de gairebé 12 milions d’euros

El ple del Consell Comarcal de l'Anoia va aprovar un pressupost per aquest 2018 de 11.969.691,13 euros, un 10,43 % més que l’aprovat per al 2017 tot i que l’augment real és del 5,31%, si es té en compte que al mes de març es va modificar el pressupost inicial amb una nova aportació.

Del total del pressupost, concretament es destinaran 13.100€ a deute públic, 2.770.791€ a serveis públics bàsics (majoritàriament a la recollida de residus), 4.482.904€ a actuacions de protecció i promoció social (serveis socials), 3.454.148€ a producció de béns públics de caràcter preferent (educació, cultura i joventut); 223.111€ seran per a les actuacions de caràcter econòmic (comerç i turisme) i 1.015.595€ a actuacions de caràcter general que té l’administració per al funcionament de la casa.

Les partides que més augmenten són les destinades a serveis socials que puja un 8,74%, sobretot per a emprendre accions de lluita contra la pobresa i impulsar programes per a cohesió social i de promoció de la igualtat, i la partida que més baixa és la del deute públic que ho fa un 20,61%.

També s’ha millorat l’estructura de finançament de determinats serveis, que fins ara presentaven un dèficit en la seva gestió per assegurar la seva continuïtat i millorar el servei que es presta, com ara l’Escola de Dansa. A banda que s’hagin revisat algunes tarifes que fan augmentar la previsió d’ingressos en un 17,31 % per les taxes i preus públics. També els ingressos patrimonials augmenten en les seves previsions en un 30.54% (13.500€).

Els resultats del projecte Campus Motor per aquest 2017 que ara acaba, millora el resultat pressupostari del Consell, a banda dels beneficis socio-econòmics i de diversificació econòmica que suposen i que són els veritables objectius del projecte.

D’altra banda, s’ha ordenat la despesa de personal a través de la redacció d’una nova relació de llocs de treball, més adequada a les necessitats del Consell. En termes homogenis, sense tenir en compte els plans d’ocupació, la despesa de personal augmenta un 1.03%. Tot incorporant una previsible pujada dels salaris del sector públic del 2.00% per al 2018.

Last modified: 5 de febrer de 2018