Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal fomenta la participació ciutadana del territori

9 d'octubre de 2012

L’entitat comarcal elabora un Pla de Foment de la Participació ciutadana amb l’objectiu de reflexionar i promoure els diferents canals i mecanismes de participació ciutadana de l’Anoia

El Consell Comarcal de l’Anoia vol contribuir a orientar la política participativa dels municipis de la comarca i assegurar el dret de la ciutadania a estar informats, a ser consultats i a prendre part en el desenvolupament de les polítiques públiques que afecten al seu municipi i a la comarca en el seu conjunt. En especial en aquells municipis inferiors a 5000 habitants ja que sovint no tenen tots els recursos necessaris per poder fer front a les diferents polítiques i serveis destinats a la ciutadania, tant per manca de personal tècnic que pugui assumir aquesta tasca com per falta de recursos econòmics. Per aquest motiu, l’entitat ha elaborat el Pla de Foment de la Participació Ciutadana, un document que presentava el passat 4 d’octubre davant de representants d’una dotzena d’ajuntaments de la comarca.

L’acte de presentació va anar a càrrec de Jordi Calpe, vicepresident 1r del Consell Comarcal de l’Anoia, Pere Llovet i Planas, coordinador en l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i Enric Vendrell i Aubach, director del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. A continuació, els tècnics responsables de l’estudi van explicar el contingut del document i el paper de suport i assistència tècnica del Consell Comarcal cap a tots els ajuntaments de la comarca per tal de facilita’ls la implementació i posada en pràctica dels mecanismes de treball que el pla recomana per fomentar la participació ciutadana.

Per a la l’elaboració del document, s’ha contemplat un treball de reflexió, amb els responsables polítics i tècnics dels governs local de la comarca de l’Anoia, entorn a la situació actual de la participació institucional i l’anàlisi de les alternatives per millorar-la. A partir d’aquí, s’han establert les línies de treball amb els diferents municipis de la comarca com formació als serveis municipals i comarcals, espai d’intercanvi d’experiències participatives, foment d’experiències supramunicipals, suport a projectes municipals concrets, suport a projectes concrets del Consell Comarcal i suport al teixit associatiu de la comarca.

L’objectiu general del Pla de Foment de la Participació Ciutadana de l’Anoia és orientar la política participativa dels municipis de la comarca i assegurar el dret de la ciutadania a estar informats, a ser consultats i a prendre part en el desenvolupament de les polítiques públiques que afecten al seu municipi i a la comarca.

D’altra banda, la participació ciutadana aporta diferents aspectes al sistema de gestió i presa de decisions de l’administració pública. En primer lloc, ajuda a la pressa de decisions dels poders públics ja que hi ha qüestions sobre les quals els responsables polítics no coneixen el posicionament de la ciutadania. En segon lloc, contribueix a enriquir els projectes i a millorar els continguts de les polítiques i les decisions públiques perquè incorporen la perspectiva de la ciutadania. En tercer lloc, la participació legitima al govern, en la mesura que el govern pot impulsar una decisió sabent que si s’ha realitzat un procés participatiu, amb uns resultats i una ciutadania que ha dit la seva, l’acció del govern es veu reforçada. I en quart lloc, la participació és una bona eina perquè els governs locals vagin en sintonia amb el que la ciutadania vol o necessita. Quan hi ha una decisió difícil o no es té clar el sentir del poble es poden obrir espais de participació, per conèixer l’opinió amb relació a aquell tema.

Last modified: 5 de febrer de 2018