Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal imparteix una sessió informativa per a professionals sobre la cobertura sanitària a persones estrangeres

31 d'octubre de 2012

El passat divendres 19 d’octubre, la seu del Consell Comarcal de l’Anoia (CCA) acollia una sessió informativa per a professionals sobre l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública dels ciutadans/nes estrangers empadronats que no tenen la condició d'assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut. L'objectiu de la jornada era formar-los en relació a la nova normativa per tal que coneguessin els requisits i el procediment que han de complir les persones que vulguin accedir a l'assistència sanitària de cobertura pública a Catalunya.

Segons la normativa, les persones que tenen la condició d’assegurades són les que treballen per compte aliè o compte propi, els i les pensionistes del sistema de Seguretat Social, qui percebi qualsevol prestació periòdica de la Seguretat Social, qui es trobi en situació d’atur i hagi esgotat la prestació o el subsidi. D’altres persones que tenen dret a l'assegurança, i no es troben en els supòsits anteriors, són aquelles que no tinguin ingressos superiors als 100.000€ anuals ni cap altra cobertura sanitària obligatòria, que tinguin la nacionalitat espanyola i resideixin en el territori espanyol, així com els menors d’edat subjectes a tutela administrativa, entre d’altres supòsits.

Els ciutadans estrangers empadronats que no tenen la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut i volen accedir a l'assistència sanitària del CatSalut han d'acreditar els requisits següents: no tenir la condició d’assegurades o beneficiàries de l’INNS, la seva identitat, estar empadronades en qualsevol municipi de Catalunya per un període continuat, almenys, de 3 mesos immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud, tenir uns ingressos inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora i no tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.

Last modified: 5 de febrer de 2018