Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal recorda a les entitats que organitzen activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys que han de notificar-les a la Generalitat

19 de juny de 2024

Des del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia es recorda a les administracions locals, entitats, empreses privades o persones físiques que organitzen o promouen activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys que és obligatori complir el Decret 267/2016, de 5 de juliol, i comunicar aquestes activitats a la Generalitat de Catalunya. Això té com a objectiu assegurar que les activitats mantinguin un bon nivell de qualitat i es desenvolupin en condicions de seguretat i integritat física per als participants, així com respectar el medi natural on es realitzen.

El Decret regula les activitats d’educació en el lleure infantils i juvenils i algunes de caràcter esportiu que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars en les que hi participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya, tals com: 

  • Acampades infantils i juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies i rutes, i qualsevol activitat assimilable. 
  • Casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives que es duguin a terme només en èpoques de vacances escolars. Es tracta d’activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure i que no són pràctiques esportives habituals. Per tant, no s’hi inclouen activitats com ara competicions, entrenaments, jornades de tecnificació, formació de tècnics d’esport ni els esdeveniments esportius.

Les activitats que s’han de comunicar son aquelles amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives i sense pernoctació quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius.

La comunicació d’activitats d’educació en el lleure és un tràmit que s’ha de realitzar prèviament a l’Administració mitjançant un formulari web (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Notificacio-dactivitats-deducacio-en-el-lleure-en-que-participen-menors-de-18-anys?category=&moda=1). El termini per presentar aquesta comunicació és de fins a set dies abans de l’inici de l’activitat.

Per a més informació, recursos i tràmits per a l’organització d’aquestes activitats durant la seva realització i especialment la tramitació de la comunicació de l’activitat podeu consultar la següent pàgina web: https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/activitats-de-lleure-educatiu/

Per a qualsevol dubte o consulta es pot contactar amb el Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia – Oficina Jove de l’Anoia, en cas de les activitats de lleure: anoia@oficinajove.cat – 93.805.15.85 (ext.2)

També amb el Consell Esportiu de l’Anoia, en cas de les activitats de caràcter esportiu: consellesportiu@ceanoia.cat – 93.805.42.10 i els Serveis centrals d’educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya: educaciolleure.dretssocials@gencat.cat.

Last modified: 19 de juny de 2024