Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes de desembre 2023

20 de desembre de 2023

El ple d’ahir 19 de desembre va començar amb una esmena d’un error comptable de vots en el ple anterior, aprovant-se novament l’acta per unanimitat.

El president prengué la paraula per comentar el lliurament d’uns lots de Nadal amb productes de la comarca.

Seguidament ,es van aprovar uns convenis que estaven signats, assumint la competència d’aprovació per urgència, ratificant-se per unanimitat.

Després s’assabenta al ple dels decrets de presidència i en el següent punt es presenta la proposta del Catàleg de Serveis 2024, aprovant-se per unanimitat.

Els següent s nou punts del ple va ser l’aprovació d’una sol·licitud de compatibilitat, amb tots els vots a favor en cadascun d’ells.

A continuació es va presentar la 2a pròrroga del contracte de subministrament elèctric. El Consell Comarcal està adherit  a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, impulsat des de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a través d’un procediment de licitació realitzat per part del Consorci Català pel Desenvolupament Local. Aquest punt es va aprovar per 28 vots a favor i dues abstencions.

La següent proposta va ser el conveni de col·laboració entre l’Agenda de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Anoia per tal de treballar en matèria d’habitatge al llarg de 2024-2027. La proposta es va aprovar per unanimitat.

La proposta d’aprovació de conveni de col·laboració amb l’Arxiu Comarcal fou el següent punt a tractar, entre l’Ajuntament d’Igualada, el Departament de Cultura i el Consell Comarcal, introduint només el pla de renovació anual. S’aprovà per unanimitat.

El 18è punt a tractar fou l’aprovació de convenis amb els ajuntaments en la matèria de Benestar Social i Ciutadania segons el qual El Consell Comarcal de l'Anoia, es compromet, en el marc de les competències que té assumides en matèria de Serveis Socials, Infància i Adolescència, Migracions, Convivència i Acció Comunitària, Igualtat i Famílies, Vellesa, Discapacitat i Salut Mental, a aportar a la població d’aquest municipi els mitjans humans necessaris per a la prestació d’aquests serveis per a donar resposta a les necessitats de la població, durant l’exercici 2024, així com assumir  la direcció i l’execució dels programes supramunicipals, gestionant l’organització dels recursos humans, materials i financers en ordre a la realització del treball. Aquest punt fou aprovat per unanimitat.

Seguidament ,es va fer la proposta d’aprovació del pressupost per 2024, amb força comentaris dels grups de l’oposició sobre temes diversos, aprovant-se per majoria, amb 18 vots a favor. 11 en contra i una abstenció.

Last modified: 21 de febrer de 2024