Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

L’Oficina Local de l’habitatge de l’Anoia ubicada a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, a la plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada, forma part de les activitats de l’Àrea de Serveis Territorials i Habitatge del Consell Comarcal.

L’OLH presta els serveis d’assessorament, tramitació i inspecció dels ajuts per la Rehabilitació d’habitatges que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga, els serveis de tramitació i gestió de cèdules d’habitabilitat de nova ocupació i habitatge usat, els serveis de Borsa de mediació per al lloguer social entre propietaris d’habitatges buits i possibles llogaters, els serveis de informació i assessorament en matèria de deute hipotecari i pèrdua d’habitatge i els serveis de tramitació del Registre de sol·licitants d’HPO.

Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social de l’Anoia

Atenció Oficina Local d’Habitatge del 02 de juliol al 15 de setembre de 2018:

 • Dilluns: 09:00 a 13:00 hores
 • Dimecres: 09:00 a 13:00 hores

Cèdules d’Habitabilitat: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores

Documentació /sol·licituds:

Informació Llogater Borsa
Informació Propietari Borsa 
Sol·licitud Duplicat Cèdula 
Sol·licitud Inscripció Borsa
Sol·licitud RSHPO

Renovacions d’ajuts permanents 2019

Informem que:

Des del 21 de gener de 2019 s’obre la convocatòria de renovacions de prestacions per l’any 2019.

Qui té dret a sol·licitar la prestació: Tenen dret les persones que a l’exercici 2018 l’expedient consta resolució favorable LJ, LP i LC.

Termini: 21 de gener a l’1 de març 2019, ambdós inclosos

Els ingressos a tenir en compte són els de l’exercici 2017.

Adjuntem:

 • La Resolució de 14 de gener de 2019 per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • El formulari de sol·licitud (obligatori telèfon mòbil i correu electrònic)
 • La declaració responsable d’ingressos, pels supòsits:
  • ingressos complementaris exercici 2017
  • tots els ingressos de la unitat de convivència són no declarats, en aquest supòsit ha d’anar acompanyat de l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores.
  • excepcionalment, en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun membre de la UC hagin tingut un canvi important en la situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar.
 • El full de transferència bancària (SEPA).

Col·lectius específics 2019

Informem que:

Des del 24 de gener de 2019 s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l’any 2019.

Qui té dret a sol·licitar la prestació:

 1. Titulars de contractes de lloguer signats a partir de l’1 de novembre de 2018 a través de les borses de mediacions, entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques.
 2. Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener ( codi expedient PEUE tipus 2).
 3. Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la mateixa Resolució apartat anterior (codi expedient PEUE tipus 5).

 Termini:

 • Les persones incloses a l’apartat 1. poden presentar la sol·licitud fins al dia 31 d’octubre de 2019.
 • Les persones incloses als apartats 2. i 3. poden presentar la sol·licitud fins l’1 de març de 2019.

Els ingressos a tenir en compte són els de l’exercici 2017.

Adjuntem:

 • La Resolució de 17 de gener de 2019 per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l’any 2019.
 • La Resolució de 2 de maig per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics.
 • El formulari de sol·licitud (obligatori telèfon mòbil i correu electrònic)
 • La declaració responsable d’ingressos, pels supòsits:
  • 1- ingressos complementaris exercici 2017
  • tots els ingressos de la unitat de convivència són no declarats, en aquest supòsit ha d’anar acompanyat de l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic  mediador de les entitats col·laboradores.
  • excepcionalment,  en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun membre de la UC  hagin tingut un canvi important en la situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar.
 • El full de transferència bancària (SEPA)

RESOLUCIÓ TES/935/2019, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019. MIFO LM 2019.

Qui té dret a sol·licitar la prestació:

Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Termini: 16 d’abril de 2019 fins el  7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Ingressos: 

Els ingressos a tenir en compte són els de l’exercici del 2017.

Excepcionalment,  si la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència ha tingut un canvi durant l’any de convocatòria es tindran en compte els ingressos actuals de tota la UC, en aquest supòsit s’ha d’aportar declaració responsable, vida laboral i la justificació dels ingressos: nòmines, certificat empresa, atur, pensió, renda garantida,…..

La informació consta a la web http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


RESOLUCIÓ TES/935/2019, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019. MIFO LM 2019.

Qui té dret a sol·licitar la prestació:

Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Termini: 16 d’abril de 2019 fins el  7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Ingressos: 

Els ingressos a tenir en compte són els de l’exercici del 2017.

Excepcionalment,  si la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència ha tingut un canvi durant l’any de convocatòria es tindran en compte els ingressos actuals de tota la UC, en aquest supòsit s’ha d’aportar declaració responsable, vida laboral i la justificació dels ingressos: nòmines, certificat empresa, atur, pensió, renda garantida,…..

Adjuntem:

excepcionalment,  en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun membre de la UC  hagin tingut un canvi important en la situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar.

La informació consta a la web http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Convocatòria per  la concessió, en règim de concurrència competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2019.

La convocatòria finalitza el 20 de setembre del 2019, inclòs i es protegeixen obres de EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT, ACCESSIBILITAT I CONSERVACIÓ. Les subvencions oscil·len entre el 30% i el 40% del pressupost protegible.

Informació i tramitació Oficina Local d’Habitatge (OLH) del Consell Comarcal de l’Anoia.