Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.

23 de juny de 2017

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre.

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2017, a les 20:00 hores a la seu de la Corporació, Campus Motor Anoia, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Despatx de Presidència

3.- Decrets de Presidència

4.- Declaració d’arbre d’interès comarcal. Roure de les Pinedes de l’Armengol. La Torre de Claramunt

5.- Aprovació de la inscripció a APD d’un arxiu LOPD – Ocupació

6.- Aprovació de l’ordenança comarcal núm. 5, reguladora del preu públic del servei d’ensenyament a l’Escola de Dansa.

7.- Aprovació de l’ampliació de l’acord de delegació de recaptació de preus públics a favor de l’Organisme de Gestió Tributària

8.- Aprovació dels plecs de clàusules per la licitació i simultània convocatòria del concurs pel servei de recollida de residus pel sistema “porta a porta”

9.- Aprovació de la proposta de conveni entre DIBA i Consell Comarcal, per la col·laboració en el programa EAVA

10.- Declaració de compatibilitat sol·licitada pel Sr. Martí Garcés

11.- Declaració de compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Aymerich

12.- Precs i Preguntes

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

 

Lluís Calsina i Salavert
Secretari CC Anoia
Igualada, 23 de juny de 2017

Last modified: 6 de febrer de 2024