Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 28 de març de 2023

21 de març de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 28 de
març de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord
amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació acta anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Proposta d’acord aprovació conveni Aj. Òdena Tècnic Compartit
5.- Proposta d’acord aprovació conveni Aj. Jorba transferència Obradors Compartits
6.- Proposta d’acord aprovació bases atorgament ajuts cupons TTT
7.- Proposta d’acord Licitació explotació Planta de Compostatge de Jorba
8.-Proposta d’acord aprovació conveni servei assistència tècnica ajuntaments comarca
9.-Proposta d’acord aprovació bases AID’S
10.- Precs i preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024