Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia 29 de juny de 2021

28 de juny de 2021

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 29 de juny de 2021, a les 19.00 hores a la seu del CAMPUS MOTOR ANOIA, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

ORDRE DEL DIA:

Pressa possessió nous consellers/eres comarcals
1.- Aprovació acta anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Proposta acord modificació núm. 1 de la Relació de Llocs de Treball (RLT) exercici 2021
5.- Proposta acord aprovació bases reguladores atorgament ajuts activitats econòmiques afectades per la crisi econòmica del COVID.
6.- Proposta acord conveni col·laboració institucional amb el Síndic de Greuges de Catalunya.
7.- Proposta acord aprovació convenis interadministratius per l’encàrrec de gestió en el marc del Programa Anoia Activa.
8.- Proposta acord aprovació conveni pel desenvolupament de pràctiques en el marc del Programa Nexes – DIBA.
9.- Proposta acord aprovació conveni col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Gran.
10.- Proposta acord aprovació convenis encàrrec de gestió OLH i servei de mediació 2021
11.- Proposta acord aprovació modificació de conveni de serveis socials amb l’ajuntament de Sta. Margarida de Montbui.
12.- Proposta acord aprovació modificació de conveni de serveis socials amb l’ajuntament de Vilanova del Camí.
13.- Proposta acord aprovació adhesió conveni FEMP i AEAT en matèria de subministrament d’informació tributària.
14.- Proposta acord aprovació conveni col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya per la cessió d’espais – oficina ATC
15.- Proposta acord aprovació pròrroga contracte concessió servei transport escolar curs 2021-2022.
16.- Proposta acord aprovació modificació contracte concessió servei menjador escolar (monitoratge COVID), curs 2020-2021
17.- Proposta acord aprovació pròrroga forçosa concessió servei de menjador escolar curs 2021-2022.
18.- Proposta acord aprovació adhesió compra agrupada energia elèctrica a les entitats locals - ACM
19.- Proposta acord aprovació reversió del dret d’ús de l'edifici seu de la Casa de Cultura. 20.- Moció per l’adhesió a la carta de denúncia i peticions de millora del servei bancari.
21.- Moció per la reorganització de la zona tarifària a l’Anoia i que tots els pobles de l’Anoia siguin zona 1 fins al municipi d’on depenen els serveis bàsics.
22.- Moció de suport a l’amnistia.
23.- Moció no resolutiva de rebuig a l’indult als polítics condemnats per sedició i malversació de fons públics pels fets que van tenir lloc a Catalunya a causa del procés separatista.
24.- Precs i Preguntes.

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Last modified: 6 de febrer de 2024