Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària extraordinària urgent Consell Comarcal Anoia. 6 de febrer de 2024

2 de febrer de 2024

Reunió extraordinària urgent del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 06.02.2024 a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

ORDRE DEL DIA:

  1. Declaració de la urgència.
  2. Proposta de Declaració de nul·litat (expedient núm. 507.2023) segons Dictamen de la Comissió Jurídica

Assessora núm. 32/2024.

Last modified: 6 de febrer de 2024