Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Envelliment Actiu

L’envelliment actiu i saludable es defineix com:

“El procés d’optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social que permetin a les persones grans a participar activament en la societat sense patir discriminació i gaudir d’una qualitat de vida bona i independent”.

L’OMS estableix tres punts fonamentals com a referents principals del concepte d’envelliment actiu que són:

  • Salut: benestar físic, mental i social.
  • Seguretat: la protecció, la seguretat i la dignitat de les persones grans.
  • Participació: és fonamental com a inductora de l’autorealització personal.

Les activitats d’envelliment actiu estan promogudes per:

  • Administracions: Ajuntament, Diputació i Generalitat de Catalunya
  • Entitats del tercer sector: Associacions de gent gran
  • Sector privat: Obres socials i altres accions de Responsabilitat Social Corporativa

Existeixen també vies mixtes, com per exemple: les Aules Universitàries de la gent gran.

Des del nostre Departament s’aposta per accions que promoguin aquestes línies descrites per l’OMS. Per aquest motiu promovem i/o coordinem accions entorn:

  1. Consell de la Gent Gran de l’Anoia
  2. Voluntariat Sènior a l’Anoia
  3. Pla Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia
  4. Recursos per a persones grans

1 . Consell de la Gent Gran de l’Anoia (CGA)

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia està format per un conjunt de persones amb voluntat de promoure l’envelliment actiu i responsable.

L’objectiu és treballar per al benestar de les persones grans recollint el saber i l’experiència que les persones adquirim al llarg de la vida.

Des del 2009, any que es va presentar el Consell de la Gent Gran de l’Anoia en públic, s’ha realitzat diferents propostes a interès dels propis membres: Pla Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia, Voluntariat Sènior a l’Anoia, campanya “Tracta’m bé” de prevenció de situacions de maltractament a la gent gran, 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, etc.

Per a participar o per demanar més informació us podeu dirigir a: Consell Comarcal de l’Anoia, Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania al telèfon 93 805 15 85 o al correu electrònic ccasas@anoia.cat

Documents a tenir en compte:

Estatuts del Consell Comarcal de la Gent Gran [91KB]
Reglament de Règim Intern [68KB]
Díptic informatiu del CCGGA [1.88MB]
Informe general Anoia, Alt Penedès i Garraf []
Informe Anoia []
Informe Alt Penedès []
Informe Garraf []
8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya
Manifest del 8{"type":"block","srcClientIds":["2d131774-0588-444d-b0d3-c9fb2d57681a"],"srcRootClientId":""}è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya
Llibret Manifest i Ponències Postcongressual 8e CNGG [1,2MB]

1.1. Dia Internacional de les Persones Grans 2021

"Sumem GRANS quilòmetres" Caminada per les persones grans de l'AnoiaEl proper dia 1 d'octubre es commemora el Dia Internacional de la Gent Gran.

Enguany, des del Consell de la Gent Gran de l'Anoia del Consell Comarcal es proposa una agenda d'activitats a promoure des de cada municipi i, una activitat que ens uneixi com a persones, independentment del lloc d'on residim.

D'aquest objectiu nex la proposta de "Sumem GRANS quilòmetres. Caminada per les persones grans de l'Anoia".

Les persones (infants, joves, adultes, persones grans) que vulguin, podran sumar els quilòmetres que facin en les diferents caminades que realitzin des d'avui i fins el dia 27 de setembre.

Per fer-ho caldrà:

1. Imprimir el fulletó que s'ha preparat per anotar els dies i quilòmetres realitzats (imprimir-la a través de la web de www.anoia.cat, demanar-ho a l'Ajuntament o bé enviant un correu a bherrera@anoia.cat i sol·licitant-la.
2. Anotar tots els quilòmetres realitzats al llarg d'aquestes setmanes i fins el dia 27 de setembre.
3. Arribats el dia 27 de setembre, anotar en aquest formulari els quilòmetres acumulats com a persona sola, com a grup o bé com a Ajuntament si aquest és el punt de recollida de quilòmetres de les persones del municipi (ull no duplicar la informació! Si una persona sola ja ha anotat els seus quilòmetres a aquí, no cal que ho faci arribar al seu ajuntament o qualsevol altre lloc).

... Arribarem al nostre objectiu d'arribar a Atenes o aconseguirem anar més lluny?

Només amb tu serà possible!

L'enllaç per registrar els quilòmetres aconseguits: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrUtr1f9Q-YJ2SY5lfze2iZcZJUANEUXqAecxOvm9TAFNMXg/viewform)

2 . Voluntariat Sènior a l’Anoia

Des del Consell Comarcal de l’Anoia es va elaborar el Pla comarcal de la Gent Gran de l’Anoia (2011-2014), que identificava un seguit de línies de treball i accions a desenvolupar durant els propers 4 anys. En concret, el primer eix estratègic se centra en l’envelliment actiu i un dels objectius proposats és fomentar el voluntariat de les persones grans amb el seu propi col·lectiu i també en la vessant intergeneracional, impulsant i desenvolupant polítiques de voluntariat específiques per a la gent gran i ampliant les línies d’acció del voluntariat actual, generant xarxes de projectes de voluntariat i/o un banc del temps.

Per desenvolupar aquest eix d’Envelliment actiu es defineix un pla d’acció amb cinc grans línies d’actuació. En concret, la línia número 5 s’orienta a fomentar el voluntariat social i altres tipus de voluntariats per activitats específiques que reforcin l’atenció a la gent gran d’una forma integral. A la vegada des del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Anoia es va prioritzar aquesta mateixa línia de treball per desenvolupar-la durant l’any 2011.

Seguint el Pla comarcal de la Gent Gran de l’Anoia (2011-2014), aquesta línia es desenvolupa amb les següents propostes d’acció:

5.1 Fomentar la creació de projectes de voluntariat de gent gran per donar-se suport i acompanyament dins del propi col·lectiu.

5.2 Fomentar la creació de projectes de voluntariat intergeneracionals que treballin temes i accions concretes segons els interessos i les necessitats dels col·lectius participants.

5.3 Facilitar que aquelles persones que vulguin fer voluntariat ho puguin fer sense un cost econòmic per a elles.

5.4 Promoure la creació d’un espai de trobada dels agents impulsors dels projectes de voluntariat actuals per tal de promoure xarxes de voluntariat o projectes concrets, com la creació d’un banc del temps.

5.5 Realitzar una diagnosi per detectar tots els projectes, grups i entitats que ofereixen un servei de voluntariat, també detectar aquelles xarxes de caràcter més informal existents als municipis. Així es podrà conèixer l’abast actual del voluntariat, els camps en què hi ha molta oferta i com es distribueix aquesta oferta de voluntariat en el territori.

5.6 Promoure la relació entre els diferents projectes, grups i xarxes detectats, per tal de conèixer-se, establir possibles col·laboracions i compartir recursos. També per poder planificar accions conjuntes de millora o difusió de les xarxes de voluntariat existents a la comarca.

5.7 Elaborar i valorar, conjuntament entre els professionals vinculats al voluntariat, la possibilitat de crear una xarxa o banc del temps que aglutini tots els projectes, entitats i agents del territori que ofereixen serveis de voluntariat a la gent gran o bé a qualsevol col·lectiu o àmbit.

Aquest marc d’actuació definit pel Pla va portar al Consell Comarcal a iniciar aquest procés de Foment del Voluntariat Sènior. La voluntat era identificar els àmbits on les persones grans poden i volen col·laborar amb el seu entorn social més pròxim, de manera que, d’una banda, es posi en valor tot el seu potencial, i, de l’altra, se n’obtingui un bé per a la comunitat. En aquest sentit, la idea és anar més enllà d’activitats dirigides a la pròpia gent gran, de manera que no només elles siguin les beneficiàries de les accions sinó que alhora puguin ser les que realitzin accions de voluntariat per a altres col·lectius, fomentant així les relacions intergeneracionals i el contacte entre persones de diferents edats.

Abans, però, de definir el projecte, es va fer una diagnosi de la situació actual en la comarca anoienca. Per aquest motiu es va realitzar un conjunt de tres sessions participatives on es va convidar gent gran que ja va participar del Pla Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia, entitats i associacions que han tingut, tenen o poden tenir voluntaris sèniors, i finalment regidors sobretot de l’àrea de benestar social dels diferents ajuntaments de la comarca. El buidatge de les tres sessions és el següent:

Finalment, us presentem l’informe final d’aquesta diagnosi:

guia-vs-2018

Guia de projectes Voluntariat Sènior [1,6 MB]

A fi de poder dissenyar les polítiques a desenvolupar entorn les persones grans, des del Consell Comarcal de l’Anoia es va realitzar el Pla Comarcal de l’Anoia el 2010 a fi que tingués vigència fins al 2015.

3 . Pla Comarcal de les Persones Grans de l'Anoia

A inici del 2022 es va encetar un procés participatiu a través de tres sessions presencials en diferents punts de la comarca i on van col·laborar persones grans, professionals i tècnics així com càrrecs electes amb l'objectiu de realitzar una diagnosi sobre la situació actua de les persones grans.

Aquesta diagnosi ha de permetre als diferents ens així com entitats interessades veure les necessitats actuals i preveure aquelles que poden esdevenir en un futur proper.

Tanmateix, la redacció d'aquesta diagnosi és el pas previ a l'elaboració del Pla Comarcal de les Persones Grans on es dibuixaran les línies d'acció en matèria d'envelliment a la nostra comarca.

Diagnosi de l'envelliment a la comarca de l'Anoia [2MB]

4 . Recursos per a persones grans

DIRECTORI DE RECURSOS UNITAT DE VELLESA, DISCAPACITAT I SALUT MENTAL

Recursos d'Oci per a Persones grans [527 KB]
Recomanacions per a persones grans