Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell comarcal de l’Anoia i l’Institut Català de les Dones col·laboraran per prestar serveis d’informació i atenció a les dones

6 d'octubre de 2016

El contracte-programa preveu una aportació màxima de 34.500 euros i té una vigència de quatre anys.
El Consell comarcal de l'Anoia ha aprovat i acceptat el Contracte-Programa amb l'Institut Català de les Dones per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria d’eradicació de la violència masclista, subscrit pel quadrienni 2016- 2019. A través d'aquest contracte-programa l'Institut Català de les Dones donarà suport a la xarxa de Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres.

L’Institut Català de les Dones i els ens locals es comprometen a treballar conjuntament i col·laborativament i a fer un front comú per prestar els serveis d’informació i atenció a les dones amb eficàcia, equitat i justícia social. L’administració de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de les Dones, atorgarà finançament i suport tècnic als ens locals amb l’objectiu de poder oferir un servei bàsic d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, perquè les dones puguin exercir els seus drets en tots els àmbits de la seva vida personal, familiar, social i laboral.

Els objectius generals del contracte-programa són oferir un servei permanent d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits; treballar amb estratègies comunitàries, individual i col•lectivament amb el teixit associatiu femení, així com promoure accions que visualitzin les dones; i vincular el SIAD amb els circuits d’atenció local per a l’abordatge de la violència masclista.

Entre les accions a desenvolupar per l'ens local hi ha proporcionar a les dones del territori informació actualitzada, orientació i assessorament, realitzar accions que garanteixin la interrelació i la coordinació entre professionals del SIAD, participar i oferir espais de formació, reciclatge i intercanvi professional al personal que treballa en el marc del SIAD, afavorir la iniciativa i/o col•laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de dones o oferir un espai de relació de les dones a través d'activitats i accions de treball grupal.

Amb l'aprovació d'aquest contracte-programa, l’Institut Català de les Dones aportarà al Consell Comarcal de l'Anoia la quantitat màxima de 34.500 euros anuals pel servei d’informació i atenció a les dones, durant el període de vigència d’aquest acord, que acaba el 31 de desembre de 2019, sens perjudici de les actuacions que es desprenguin de l’avaluació del contracte programa de 2019, que s’executaran l’any 2020.

Last modified: 5 de febrer de 2018