Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia rep de la Generalitat 1.200.000 euros per a serveis socials pel període 2012-2015

18 de juliol de 2012

La dotació del govern català es manté en relació a la subvenció de l’any passat.

El Consell Comarcal de l’Anoia ha renovat el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament Social i Família i el Consell Comarcal de l’Anoia quant a la prestació i el finançament dels serveis socials bàsics, ajuts d’urgència social, equips d’atenció a la infància i l’adolescència, llar acollida, programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades, servei de transport adaptat, i servei d’atenció i informació a les dones. El document estableix l‘aportació per part de la Generalitat de Catalunya d’ 1.200.339,64 euros i estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin la major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.

El nou contracte programa posa de manifest que hi ha la voluntat de les dues parts de progressar en la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre administracions per a la consolidació del sistema públic català de serveis socials com un sistema eficient, eficaç, sostenible i centrat en les persones. I per aquest motiu, acorden donar continuïtat pel període 2012-2015 als serveis que ja es venien prestant en anys anteriors.

Les dades recollides en quant a alguns d’aquests serveis durant l’any passat indiquen que a Serveis Socials Bàsics es van destinar 879 hores de servei setmanal, es van atendre a 16.080 persones, oferint servei a 32 municipis dels 33 de la comarca (a Igualada el servei l’ofereix directament l’Ajuntament). En quant al servei d’atenció a domicili s’han comptabilitzat 161 usuaris/es, 16 dones ateses a la llar d’acollida, 44 alumnes amb transport adaptat (amb servei a 10 municipis de la comarca), el servei als infants ha comptat amb 88 casos d’assessorament i 11.922 intervencions a famílies. El servei d’atenció a domicili per a gent gran ha comptabilitzat 57 usuaris/es, 40 persones han rebut prestació econòmica per residència i 16 han participat en el grup d’ajuda mútua.

Last modified: 5 de febrer de 2018