Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia activa el protocol de nevades pel transport escolar

26 de febrer de 2018

Tots els centres de la comarca ja disposen de Protocol d’Actuació. És important seguir i mantenir-se informats de l’evolució de l’episodi de nevades, podeu consultar: www.meteo.cat/prediccio/general

Protocol d’Actuació en cas de nevades per als centres educatius de l’àmbit territorial de la comarca de l’Anoia

El Servei de Transport Escolar de l’Anoia, del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Anoia, consensuadament amb els Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central, davant de la possibilitat que es produeixi qualsevol inclemència meteorològica que pugi afectar els equipaments escolars del territori esmentat, posen a disposició de tots els centres educatius el present protocol d’actuació.

En cas de nevades que puguin posar en perill a qualsevol dels usuaris dels centres educatius, la tramitació a seguir per part de la direcció del centre serà la següent:

1. Mantenir la normalitat acadèmica ha de ser l’objectiu principal en aquests casos. Ara bé, en tant que la normalitat acadèmica en un centre educatiu que disposa de menjador i/o transport escolar col·lectiu es pot veure alterada si el Servei de Transport Escolar del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Anoia (STEA –Servei de Transport Escolar de l’Anoia–, en endavant), com a ens responsable que els gestiona, arriba a convenir amb les empreses adjudicatàries la suspensió d’aquests serveis escolars com a conseqüència dels riscos addicionals que pot derivar-se’n de la seva prestació, caldrà que el STEA (o l’empresa que gestioni el servei) ho posi en coneixement de les direccions dels centres per tal que aquestes ho facin saber a les famílies afectades. La direcció del centre donarà indicacions al professorat per tal que els alumnes transportats que no hagin pogut assistir a classe no pateixin cap mena d’inconvenient en el seguiment de les seves activitats acadèmiques.

2. Un cop avaluat el risc, la presa de decisió de suspensió de les classes o del tancament dels centres, si és el cas, hauria d'ésser adoptada pel director o directora de cada centre conjuntament amb l’alcaldessa o alcalde de l’ajuntament del municipi corresponent, d’acord amb el procediment aprovat pel propi Consell Escolar, i segons les actuacions previstes al pla d’emergències del centre i les directrius oficials facilitades pel Pla Neucat de la Generalitat de Catalunya. Alhora, caldrà preveure els canals d’informació que s’utilitzaran per donar a conèixer el seu contingut i abast a tota la comunitat escolar.

3. L’esmentada decisió sempre haurà de ser comunicada al Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Anoia i als Serveis Territorials de la Catalunya Central de la següent manera:

- Informar mitjançant correu electrònic a l’STEA (transport@anoia.cat) o bé al telèfon 679 964 666, o bé al 679 964 663 o, en horari de 08:00 a 14:00 al telèfon 938051585 (extensió 324 o 326).

- Informar mitjançant correu electrònic a la Inspecció Territorial d’Ensenyament a la Catalunya Central (inspeccio_ccentral.educacio@gencat.cat) i a la direcció/secretaria dels Serveis Territorials (st_ccentral.educacio@gencat.cat). En cas que no sigui possible, cal comunicar-ho telefònicament a aquestes unitats.

- Introduir la informació als aplicatius informàtics que els SSTT, en el seu cas, posin a la vostra disposició en cas d’emergències generalitzades.

4. Es comunicarà a les famílies dels alumnes que les classes quedaran suspeses, mitjançant un avís al taulell informatiu de l’exterior del centre. A fi d’agilitar la comunicació caldrà emprar els mitjans que cada centre consideri més adients a tal efecte (telefonar a determinats pares que actuaran com a delegats i com a roda, avís a la pàgina web del centre, notícia a la ràdio del municipi o mitjançant un correu electrònic massiu).

5. Es comunicarà al personal docent i administratiu del centre que les classes quedaran suspeses, sense que això hagi d’implicar necessàriament el tancament del centre. En aquest cas, excepte quan sigui impossible o perillós, cal que els professionals assisteixin al seu lloc de treball (si més no, els que resideixen en el propi municipi amb menys dificultats). En tot cas, quan algun professor o qualsevol altre personal no pugui incorporar-se al centre per impossibilitat de desplaçar-se des de la mateixa o des d’una altra localitat, la direcció prendrà les mesures organitzatives adequades per garantir, dins del possible, la normalitat acadèmica.

Per tant, en cas de qualsevol situació excepcional, la direcció del centre pot prendre mesures extraordinàries, a ser possible conjuntament amb l’ajuntament del municipi i el Consell escolar. Així mateix, sempre que es produeixi una incidència meteorològica que alteri la normalitat acadèmica caldrà efectuar una comunicació a l’STEA i caldrà preveure els canals d’informació que s’utilitzaran per donar a conèixer el seu contingut i abast a tota la comunitat escolar.

Last modified: 26 de febrer de 2018