Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Pla zonal de l’Anoia preveu 23 camins susceptibles de passar a ser carretera

27 de febrer de 2016

El Pla zona de carreteres per l'Anoia contempla que 23 camins municipals d'interès territorial, d'un total de 67 que hi ha a la comarca, tenen funcions de carretera, per la qual cosa són susceptibles d'incorporar-se a la xarxa local. L'estudi, elaborat per la Diputació de Barcelona, ha estat presentat pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, als alcaldes de la comarca de l'Anoia, en un acte celebrat  al Campus Motor Anoia, a Castellolí.

El Pla zonal detalla els actuals camins municipals que tenen funció de carretera pel fet que compleixen, com a mínim, amb un dels vuit criteris que l'actual Reglament de carreteres estableix perquè una carretera sigui considerada com a tal. Així mateix, per a que un camí municipal esdevingui carretera i formi part de la Xarxa local de carreteres de la Diputació suposa una inversió econòmica per adequar-lo a temes com ara el ferm, les contencions, el  traçat  o la senyalització.

Aquest Pla zonal i la diagnosi de la comarca de l'Anoia s'enviarà a tots els alcaldes de la comarca, en el que hi figuren els camins del seu terme municipal que podrien passar a ser carretera. A partir d'aquí, el Consell Comarcal serà que haurà de gestionar i dinamitzar el debat territorial amb els alcaldes perquè, d'entre tots els camins municipals amb funció de carretera, consensuïn els tres camins municipals prioritaris en què caldrà invertir per convertir-los en carretera.

Un cop presentades i consensuades totes les diagnosi comarcals, es farà el Pla zonal de la demarcació de Barcelona que serà aprovat per la Diputació, obrint-se un període per a les al•legacions que puguin haver-hi.

El projecte contempla la realització d'una diagnosi zonal dels camins municipals per cada una de les 12 comarques de la demarcació de Barcelona, amb el compromís que el pla es revisi, com a màxim, cada cinc anys.

Una vegada aprovat el Pla zonal de la Xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona per la Generalitat de Catalunya, la Diputació avaluarà econòmicament la inversió que s'ha de fer. En aquest sentit, la Diputació es compromet a executar en aquest mandat 2015-2019 un Programa global de transformació de camins municipals en carreteres de tota la demarcació d'acord amb les prioritats marcades pel territori.

Aquest pla contemplarà que, com a mínim, al llarg d'aquest mandat 2015-1019, un camí municipal de cada comarca es transformi en carretera i passi a integrar-se a la Xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona.

En la presentació a l'Anoia, el diputat Jordi Fàbrega també ha anunciat que entre el 2016 i el 2017 s'actuarà en cinc carreteres locals de la comarca, amb un total de 17 km, amb l'eixamplament i millora, que passaran de 5 a 7 metres d'amplada. Això es serà possible amb vorals de formigó, el que proporcionarà una important millora en la mobilitat i seguretat en la circulació de vehicles de més tonatge.

El Pla zonal de l'Anoia preveu 23 camins susceptibles de passar a ser carreteraNova línia d'ajuts per a la millora i manteniment de camins municipals

D'altra banda, el diputat Jordi Fàbrega també va informar als alcaldes assistents a la reunió, el nou programa de la Diputació de Barcelona per a la millora i el manteniment de camins municipals al qual els ajuntaments podran acollir-se.

Les clàusules tècniques defineixen que, entre d'altres, els camins han de ser d'ús públic, estar en àmbit no urbà íntegrament i que cada Ajuntament pot rebre un ajut, de 50.000 euros com a màxim. El programa de millora i manteniment de camins municipals té un pressupost de 10 MEUR per al mandat 2016-2019, a raó de 2,5 MEUR per any.

Per valorar les sol·licituds presentades pels Ajuntaments, es tindran en compte un seguit de criteris: la urgència, com ara la reducció de riscos imminents, estabilització de talussos o la restitució de la vialitat.; la connectivitat a nuclis disseminats, especialment en el cas d'accés a nuclis disseminats en l'entorn rural; la ràtio d'importància social (quilòmetres de camins / 1000 habitants), l'aportació econòmica municipal i la importància territorial dels camins en l'àmbit territorial municipal.

Last modified: 5 de febrer de 2018