Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Les empreses turístiques, comerços i restaurants de l’Anoia poden optar al certificat de qualitat SICTED

3 de febrer de 2014

Les empreses turístiques, productors, comerços i restaurants de l'Anoia que vulguin obtenir el certificat de qualitat SICTED poden fer-ho a través del Consell Comarcal. Al llarg d’aquest 2013 l’ens comarcal ha gestionat prop d’un vintena d’adhesions al programa obtenint, totes les empreses presentades, aquest distintiu de qualitat d'àmbit estatal.

El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació és un sistema de qualitat d’àmbit espanyol amb més de 10 anys d’implantació́. Actualment hi ha més de 4000 empreses distingides. Des del 2006, el sistema s’implanta a la província de Barcelona a través de Cambra de Comerç̧ de Barcelona i Diputació́ de Barcelona. A la demarcació de Barcelona s'hi han acollit un total de 13 destinacions, repartides en 10 comarques. Actualment hi ha 400 empreses distingides, i al llarg d'aquests anys han passat pel sistema més de 700 empreses.

El SICTED proporciona i garanteix un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat en una destinació turística. El sistema treballa per la millora de la qualitat del servei ofert al turista a cada empresa o servei, però̀ alhora, es treballa en el marc territorial per aconseguir la competitivitat a nivell de destinació́ turística local.

Amb aquest projecte el Consell Comarcal de l'Anoia vol incrementar la competitivitat de les empreses turístiques de la comarca i augmentar els estàndards de qualitats turística de la destinació́.

L’adhesió́ al projecte implica la implementació́ d’un pla formatiu, l’assistència a tallers i la participació́ en grups de treball, l’aplicació́ de criteris de millora a la seva empresa i una avaluació́ externa en cicles anuals. El procés acaba amb l’obtenció́ del distintiu de Compromís de Qualitat Turística.

El projecte compta amb el finançament de la Diputació́ de Barcelona, i l’assistència tècnica del Consell Comarcal i la Diputació́ de Barcelona. Les empreses i entitats turístiques, així com els productors, comerços i restaurants que estiguin interessades en adherir- se o bé vulguin obtenir més informació́, es poden adreçar al Departament de Promoció Comarcal del Consell Comarcal de l'Anoia (telèfon 93 805 15 85).

Last modified: 5 de febrer de 2018