Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Obert el termini per sol·licitar els ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19 al Consell Comarcal

18 d'abril de 2018

Fins el dilluns 14 de maig es poden sol·licitar els ajuts individuals del Consell Comarcal de l'Anoia pel menjador escolar al centre educatiu que correspongui a l'alumne. Les famílies dels alumnes de P3 i dels matriculats després del 24 d'abril podran presentar la seva petició del 4 de juny al 28 de setembre; els matriculats després d'aquesta data tindran un termini de 30 dies naturals, com a màxim fins el 30 d'abril de 2019. Els alumnes d'unitats familiars la situació socioeconòmica de les quals s'hagi vist afectada greument per força major i justificada degudament amb posterioritat també podran presentar sol·licituds fins el 30 d'abril de l'any que ve.

Per poder accedir a l'ajut caldrà que la renda anual de la unitat familiar el 2017 sigui inferior a la suma dels següents conceptes: primer adult (sustentador principal) 9,667,30€; segon adult (sustentador principal) 4.833,60€; altres adults que no siguin sustentadors familiars 2.416,80€; i 2.900,20€ per cada infant.

Els interessats caldrà que presentin l'imprès de sol·licitud degudament emplenat, el volant d'empadronament col·lectiu del domicili en què resideix l'alumne, fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar, i una fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família o la fotocòpia del certificat de naixement.

La resolució de les adjudicacions es publicarà el mes de setembre de 2018 al tauler d'anuncis del Consell Comarcal de l'Anoia i al web Anoia.cat, i es farà arribar a cada centre educatiu.

Last modified: 18 d'abril de 2018