Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal Extraordinari del mes de maig 2023

31 de maig de 2023

El ple d’ahir 30 de maig comença amb l’aprovació per unanimitat de l’acta anterior i, no havent-hi temes del despatx de presidència, es van donar compte dels decrets de presidència.

El següent punt fou la ratificació d’un decret d’inici d’expedient de revisió d’ofici sobre uns temes ja oberts l’any passat respecte la situació irregular d’un treballador, incorporant-hi els informes d’intervenció i de RRHH. També es dona un termini de deu dies hàbils a l’interessat, atorgant-li un tràmit d’audiència. S’aprova per unanimitat.

Seguidament, es va aprovar el conveni del CCAnoia amb els ajuntaments pel projecte “Anoia en Transició-Artisania”, aprovant-se per unanimitat.

El següent tema té relació amb medi ambient, aprovant-se el preu d’abocament al Dipòsit de Can Mata, sent aprovat per unanimitat.

A continuació es plantejà l’acord d’addenda del conveni del CCAnoia amb Intraval SL per la modificació d’una part del contracte i el sistema de pagament, aprovant-se per unanimitat.

El proper punt no es votà, ja que consistia en assabentar al ple de la dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022.

Després es va aprovar per unanimitat desestimar les al·legacions d’un ajuntament a les bases d’ajuts individuals al transport escolar. Aquest fou l’últim punt i seguidament es donà pas als precs i preguntes, formulant un dubte sobre un decret concret i donant resposta des de gerència.

Last modified: 21 de febrer de 2024